ثبت درخواست اسکان دوره

*نهاد برگزار کننده دوره:
مثال : بسیج دانشجویی دانشگاه سراسری قم
*عنوان دوره:
مثال: دورهی تشکیلاتی شهید چمران بسیج دانشگاه قم
*مسئول دوره ( نام و نام خانوادگی): *شماره مسئول دوره:
*زمان دقیق ورود به اسکان قم: *زمان دقیق خروج از اسکان قم:
*هزینه هر نفر برای هر شب اسکان و فضای آموزشی *هزینه هر ساعت فضا آموزشی
*تعداد کل افراد حاضر در اسکان:
*متن امنیتی: =