ثبت درخواست اسکان اردو

*نهاد برگزار کننده اردو:
مثال : بسیج دانشجویی دانشگاه سراسری قم
*عنوان اردو:
مثال: اردوی تشکیلاتی شهید چمران بسیج دانشگاه قم
*مسئول اردو ( نام و نام خانوادگی): *شماره مسئول اردو:
*زمان دقیق ورود به اسکان قم: *زمان دقیق خروج از اسکان قم:
*هزینه هر نفر شب: *تعداد کل افراد حاضر در اسکان:
*متن امنیتی: =